درصد رطوبت

آزمایش درصد رطوبت خاک توسط نرم افزار دارتیس لب #
آزمایش درصد رطوبت
روند کار: #

ابتدا گمانه مد نظر را از لیست کشویی بالای نرم افزار انتخاب نمایید. سپس گمانه مد نظر را از لیست کشویی دوم انتخاب کنید. برای هر گمانه، اطلاعات آزمایش را در ردیف و در سلول های خاکستری وارد نمایید. با تکمیل هر ردیف اینتر را کلیک نمایید.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.