آزمایش تک محوری توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

آزمایش تک محوری در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
روند کار: #

ابتدا گمانه و نمونه مد نظر را از لیست ها کشویی انتخاب نمایید. اطلاعات اولیه را در قسمت ورود اطلاعات وارد نمایید و دکمه اعمال را کلیک نمایید. سپس ردیف به ردیف اطلاعات جدول را در سلول های خاکستری تکمیل نمایید. نمودار به صورت خودکار رسم شده و نتایج محاسبه می شوند. برای ذخیره و استفاده از نمودار در گزارش دکمه ذخیره نمودار را کلیک نمایید.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.