شروع کار با نرم افزار

ابتدا یک پروژه جدید ایجاد کنید. یا میتوانید فایل ذخیره پروژه ای که قبلا ذخیره کرده اید را مجددا باز کرده و ادامه دهید.

با باز کردن فایل ذخیره قبلی، صفحه ای مانند زیر ایجاد میشود.

نکات مهم در ورود اطلاعات

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.