چگالی مخصوص

آزمایش چگالی مخصوص توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

آزمایش چگالی مخصوص توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
روند کار: #

گمانه و نمونه مد نظر را از لیست های کشویی بالای نرم افزار انتخاب نمایید. اطلاعات مربوط به هر آزمایش را در جدول بالای صفحه وارد نمایید. محاسبات مربوطه در جدول پایین نمایش داده میشود.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.