اندازه ذرات – آزمایش الک

آزمایش الک توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

آزمایش الک در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
روند کار: #

گمانه و نمونه مد نظر را از لیست های کشویی انتخاب نمایید. جرک کل نمونه را وارد نمایید. ستون جرم باقیمانده جدول را تکمیل نمایید. دکمه محاسبه و رسم نمودار را کلیک نمایید. محاسبات انجام می شود و نمودار مربوطه رسم میشود. پارامتر های نتایج به صورت خودکار محاسبه می شوند.

برای ذخیره نمودار و استفاده در گزارش، دکمه ذخیره نمودار را کلیک نمایید.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.