نفوذپذیری

آزمایش نفوذپذیری توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

آزمایش هد ثابت در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
هد ثابت
روند کار (هد ثابت): #

ابتدا گمانه و نمونه را از لیست های کشویی انتخاب نمایید. سپس اطلاعات اولیه را در قسمت ورود اطلاعات وارد نمایید و دکمه اعمال را کلیک نمایید. سپس ردیف به ردیف اطلاعات آزمایش را در سلول های خاکستری جدول وارد نمایید. نتایج به صورت خودکار محاسبه می شوند.

آزمایش هد افتان در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
هد افتان
روند کار (هد افتان): #

ابتدا گمانه و نمونه را از لیست های کشویی انتخاب نمایید. سپس اطلاعات اولیه را در قسمت ورود اطلاعات وارد نمایید و دکمه اعمال را کلیک نمایید. سپس ردیف به ردیف اطلاعات آزمایش را در سلول های خاکستری جدول وارد نمایید. در انتها دکمه محاسبه را کلیک نمایید تا محاسبات انجام شود.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.