اندازه ذرات _ آزمایش هیدرومتری

آزمایش هیدرومتری توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

آزمایش هیدرومتری در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
روند کار: #

گمانه و نمونه مد نظر را از لیست های کشویی انتخاب نمایید. اطلاعات مربوطه را در قسمت ورود اطلاعات وارد نمایید. سلول های خاکستری هر ردیف از جدول را تکمیل کرده و اینتر را بزنید. دکمه محاسبه و رسم نمودار را کلیک نمایید. برای ذخیره نمودار هیدرومتری، دکمه ذخیره نمودار در این صفحه را کلیک نمایید تا عکس نمودار در قسمت نمودار ها ذخیره شود و در گزارش نیز لحاظ شود.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.